วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิชา ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัส 3000-1101

จุดประสงค์  มาตรฐานและคำอธิบายรายวิชา
ชื่อวิชา ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัส 3000-1101  ( 3 หน่วยกิต / 3 ชั่วโมง )

จุดประสงค์รายวิชา
1.            เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
2.            เพื่อให้สามารถนำภาษาไทยไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารงานอาชีพและการดำเนินชีวิตได้ 
         อย่างมีประสิทธิภาพ
3.            เพี่อให้เห็นคุณค่า  ความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย

มาตรฐานรายวิชา
1.            เลือกใช้ภาษาไทยอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  กาลเทศะ บุคคลและโอกาส
2.            วิเคราะห์และประเมินค่าสารที่ได้จากการฟัง  การดู  การอ่าน และนำเสนอข้อมูลอย่างมี
         ระบบ
3.            ใช้กระบวนการเขียน การพูด รูปแบบต่างๆ สื่อสารในงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
         และ มีคุณธรรม
4.            แยกแยะเนื้อหาสาระ  คติ  คุณธรรม  ค่านิยม  ที่ได้จากการศึกษาวรรณกรรม  และ
        ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพและการดำเนินชีวิตได้

คำอธิบายรายวิชา
                       ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตาม       หลักเกณฑ์  กาลเทศะ บุคคล และโอกาส  วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง  การดู การอ่าน การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้  ความรู้ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  การพูดที่ใช้งานอาชีพและในโอกาสต่างๆ ของสังคม   การเขียนจดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ   การใช้ภาษาไทยในการเขียนประชาสัมพันธ์  และการเขียนโฆษณา  เขียนรายงาน เขียนโครงการ และบทร้อยกรองเพื่องานอาชีพ  ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์ในงานอาชีพและการดำเนินชีวิต

ครูผู้สอน      นางธัญญรัตน์   แสนสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น